Statut

„STATUT URSYNOWSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO”

 

         Rozdział I

Nazwa. Siedziba. Teren działania, charakter prawny.

Art. 1

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę „Ursynowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne”, zwane w dalszej części Towarzystwem.

Art. 2

Towarzystwo prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego, miasta st. Warszawy, w szczególności dzielnicy Ursynów.

Art. 3

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

Art. 4

Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

Art. 5

Towarzystwo może współpracować z innymi organizacjami społecznymi, osobami prawnymi, instytucjami oraz być członkiem organizacji i podmiotów prawnych o charakterze społecznym.

 

Rozdział II

Cele i środki działania Towarzystwa.

Art. 6

Celami Towarzystwa są:

 1. działania na rzecz promocji regionu tj. Ursynowa i wszystkich dzielnic i gmin związanych w sposób naturalny z Ursynowem,
 2. rozwijanie więzi współpracy regionu z innymi obszarami miasta Warszawy i Mazowsza,
 3. wzmacnianie więzi mieszkańców regionu, budowanie właściwych stosunków międzysąsiedzkich, krzewienie idei porozumienia między ludźmi,
 4. rozbudzanie zainteresowań mieszkańców w różnorodnych społecznych dziedzinach życia, w szczególności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji, wypoczynku, ekologii i zdrowia,
 5. promowanie działań na rzecz dbałości o ludzi starszych i właściwy rozwój pokolenia dzieci i młodzieży.

Art. 7

Cele Towarzystwa realizowane są przez:

 1. organizowanie różnorodnych przedsięwzięć takich jak przedsięwzięcia samorządowe, kulturalne, sportowo-rekreacyjne, zdrowotne, edukacyjne i inne ważne dla życia mieszkańców,
 2. wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców, organizacji i stowarzyszeń służących interesom mieszkańców i regionu,
 3. niedochodowe prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i edytorskiej celem propagowania inicjatyw i przedsięwzięć Towarzystwa,
 4. Formułowanie opinii w zakresie spraw istotnych dla mieszkańców i regionu,
 5. uczestniczenie w życiu samorządowym regionu, formułowanie propozycji rozwoju regionu,
 6. inicjowanie dyskusji i wymiany poglądów wśród mieszkańców w sprawach budzących społeczne zainteresowanie,
 7. tworzenie różnorodnych struktur aktywności społecznej takich jak: kluby dyskusyjne, kółka zainteresowań, sekcje sportowe, kluby emerytów,
 8. promowanie ludzi utalentowanych, tworzenie warunków dla ich rozwoju,

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Art. 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

– członków zwyczajnych,

– członków wspierających,

– członków honorowych.

Art. 9

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania.

Art. 10

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które popierają cele statutowe Towarzystwa oraz deklarują świadczenie materialne na rzecz Towarzystwa.

Art. 11

Decyzje w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających podejmuje  Zarząd Towarzystwa.

Art. 12

 1. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym w działalności społecznej zgodnej z celami Towarzystwa może być nadany tytuł „ Honorowego Członka Ursynowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego”.
 2. Osobie, która pełniła funkcję prezesa Towarzystwa i w sposób szczególny przyczyniła się do osiągnięć Towarzystwa może być nadany tytuł „Honorowego Prezesa Ursynowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego”.
 3. Decyzja w sprawie nadania tytułów o których mowa w pkt. 1 i 2 podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 13

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:

 1. udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków,
 2. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 3. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Towarzystwa,
 4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności.

Art. 14

 1. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ale mają prawo do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem doradczym.
 2. Członkowie Honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego z wyjątkiem osób, które były dotychczas członkami zwyczajnymi i zachowują pełnię praw członka zwyczajnego.

Art. 15

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do:

 1. przestrzegania statutu oraz uchwał organów Towarzystwa,
 2. aktywnej działalności na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 3. opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Towarzystwa a w przypadku członków wspierających wniesienia świadczenia majątkowego z tym, że członkowie honorowi są zwolnieni ze świadczenia składek.

Art. 16

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:
 2. a) pisemnej rezygnacji członka,
 3. b) postawienia w stan likwidacji osoby prawnej lub organizacji nieposiadającej osobowości prawnej,
 4. c) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu,
 5. Wykluczenie może nastąpić w następujących przypadkach:
 6. a) nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 7. b) działania na szkodę Towarzystwa,
 8. c) niepłacenia składek dłużej niż 1 rok.
 9. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

 

Rozdział IV

Art. 17

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 18

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata

Art. 19

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się raz w roku

– jako zebranie sprawozdawcze i raz na cztery lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się częściej niż raz w roku w sprawach programowych lub organizacyjnych.

Art. 20

 1. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia na co najmniej 30 dni przed datą Zgromadzenia.

Art. 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Towarzystwa,
 2. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. uchwalanie statutu i jego zmian,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji oraz uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa do innych organizacji,
 7. rozpatrywanie odwoływań do uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

Art. 22

 1. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej siedmiu członków.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków powinno się odbyć najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
 4. O terminie i miejscu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków  Zarząd powiadamia Członków na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia.
 5. Do kompetencji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków należy rozpatrywanie wyłącznie spraw w których zostało zwołane.

Art. 23

 1. Walne i Nadzwyczajne Zgromadzenia Członków może obradować przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków w pierwszym terminie, w drugim terminie może obradować bez względu na liczbę członków uczestniczących w Zgromadzeniu. Pracami Zgromadzenia kieruje trzyosobowe Prezydium, w tym Przewodniczący, wybrane spośród członków uczestniczących w Zgromadzeniu.
 2. Uchwały Walnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Art.24

 1. Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd, który kieruje pracami Towarzystwa pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
 2. Zarząd składa się z pięciu do jedenastu członków Towarzystwa w tym Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Prezes Zarządu wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu Członków w odrębnym głosowaniu, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków.
 4. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
 5. W przypadku powstania wakatu w trakcie trwania kadencji Zarządu pozostali członkowie zarządu dokonują kooptacji nowego członka, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym powinien uzyskać akceptację do pełnienia tej funkcji do końca kadencji Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu
 6. Zarząd pracuje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
 7. Zarząd pracuje społecznie.

Art. 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 2. realizowanie zadań statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
 8. współdziałanie ze związkami, organizacjami stowarzyszenia i fundacjami działającymi w podobnych sferach życia społecznego.
 9. powoływanie zespołów tematycznych działających w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd.

Art. 26

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w kwartale) i zwoływane są przez Prezesa lub osoby go zastępujące.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub osoby prowadzącej posiedzenie w jego zastępstwie.

Art. 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania.
 4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania udostępnienia wszelkich dokumentów oraz występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz wzywania Zarządu do usunięcia nieprawidłowości oraz żądania informacji o podjętych w tym celu działaniach Zarządu.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 7. W przypadku powstania wakatu w trakcie trwania kadencji Komisji pozostali Członkowie Komisji dokonują kooptacji nowego Członka, który pełni tę funkcje do najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym powinien uzyskać akceptację do pełnienia tej funkcji do końca kadencji Komisji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji.
 8. Komisja pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
 9. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu.
 10. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub osoby prowadzącej posiedzenie w jego zastępstwie.

 

Rozdział V

Majątek Towarzystwa.

Art. 28

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.

Na fundusze składają się:

– wpływy ze składek,

– dochody z działalności gospodarczej,

– dochody z majątku Towarzystwa

– dotacje, darowizny i zapisy.

– wpływy z ofiarności publicznej

Art. 29

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określanych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Zarząd Towarzystwa może utworzyć spółkę celem prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Zakres i przedmiot funkcjonowania spółki zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Członków.

Art. 30

Do składania oświadczeń woli  w tym w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

Art. 31

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Majątek rozwiązanego Towarzystwa przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.

adobe-24943_1280

Statut UTSK