O nas

URSYNOWSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE

Misja – cele działalności UTSK

Jako podstawowy cel UTSK stawia sobie dążenie do aktywizacji i integracji mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez inicjowanie i tworzenie różnorodnych form aktywności na różnych polach – kulturalnym, edukacyjnym, społecznym.

Działalność UTSK kierowana jest do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Uważamy, że zmieniające się warunki życia i struktura mieszkańców wymagają elastycznego podejścia i zróżnicowanych propozycji.

Pragniemy wiele projektów kierować również do młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania obywatelskiego i propagowania zasad samorządności i demokracji.

Realizacja zamierzeń będzie odbywać się m.in. poprzez tworzenie różnorodnych struktur aktywności tak dla członków stowarzyszenia, jak i sympatyków, i innych zainteresowanych, w tym sekcji i kół zainteresowań, organizowanie spotkań tematycznych z zaproszonymi gośćmi, i innych.

Towarzystwo jest także otwarte na wszelkie zewnętrzne formy i propozycje działań, zgodne z celami naszej działalności.

Chcemy współpracować z lokalnymi mediami, w tym czasopismami wydawanymi przez ursynowskie spółdzielnie mieszkaniowe, oraz z innymi organizacjami zrzeszającymi samorządowców, jak również ekspertów i działaczy społecznych, w tym organizacjami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi I przedsiębiorcami.

Trochę historii

Zebranie założycielskie Ursynowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego odbyło się 5 lutego 2015 roku. Podjęto uchwały: o założeniu Towarzystwa, o uchwaleniu jego statutu, o wyborze Komitetu Założycielskiego, wybrano prezesa i pozostałych członków Zarządu Towarzystwa, oraz Komisję Rewizyjną. W skład Komitetu Założycielskiego wybrano Jana Wieteskę, Andrzeja Rogińskiego i Magdę Mlekicką. Na prezesa Towarzystwa wybrano Jana Wieteskę, a w skład pierwszego Zarządu weszli również: Andrzej Rogiński, Wioletta Krzyżanowska, Franciszek Śliwiński, Sławomir Żuk, Piotr Janiec i Magda Mlekicką. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Henryk Bęben (przewodniczący) oraz Bogdan Żuber i Jacek Weigl.

W dniu 12 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu Towarzystwa do KRS.

Władze Towarzystwa przyjęły program działania mający za główny cel aktywizację i wsparcie mieszkańców Ursynowa. Omawiano też współpracę z SGGW, spotkania w Muzeum Ursynowa, organizację konferencji nt. rozwoju kultury na Ursynowie, projekt „Festiwalu Wojciecha Siemiona”.

W związku z objęciem różnych funkcji publicznych i zawodowych przez członków stowarzyszenia ustały możliwości realizacji zadań. Z uwagi na różne okoliczności, w tym dodatkowe obowiązki prezesa i części członków Zarządu Towarzystwa, od stycznia 2017 roku nastąpiła przerwa w jego działalności.

Po przerwie Zarząd zebrał się ponownie 28 marca 2023 roku, by przyjąć rezygnacje z członkostwa i zmiany personalne. Zgodnie ze statutem Zarząd dokooptował do swego składu na zwolnione miejsca, dwie osoby: Wojciecha Matyjasiaka i Mariusza Karczewskiego. Dotychczasowy prezes Zarządu Jan Wieteska złożył rezygnację z funkcji, a jego obowiązki przejął zastępca prezesa Andrzej Rogiński. Dokonano nowego podziału funkcji pomiędzy członkami Zarządu.

W dniu 30 maja 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, podczas którego wybrano nowy Zarząd w składzie: Wojciech Matyjasiak (prezes Zarządu), Jan Brutkowski, Piotr Janiec, Joanna Zastawny i Mariusz Karczewski oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Andrzej Rogiński (przewodniczący), Elżbieta Dobrodziej i Zbigniew Pluciński.

Siedzibą Towarzstwa jest lokal Continental w Natolińskim Ośrodku Kultury ul. Na Uboczu 3, 02-795 Warszawa.

10 lipca 2023 r. został złożony w sądzie rejestrowym wniosek o ujawnienie w KRS zmian w składzie organów Towarzystwa.

 

Trochę teraźniejszości

26 października 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał aktualizacji danych rejestrowych, zatwierdzając tym samym zmiany dokonane na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa w dniu 30 maja 2023 r.